22/01/2021 S15

Polonia-Gdynia: Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

2021/S 015-034507

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Opata Hackiego 14
Città: Gdynia
Codice NUTS: PL633 Trójmiejski
Codice postale: 81-213
Paese: Polonia
Persona di contatto: Joanna Papis
E-mail: j.papis@opecgdy.com.pl
Fax: +48 586631666
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.opecgdy.com.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa elementów systemu rur preizolowanych

Numero di riferimento: EZP/651/2020
II.1.2)Codice CPV principale
44160000 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elementów systemu rur preizolowanych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Ilości określone w tabeli w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem zapisów pkt 17 niniejszej SIWZ.

4. Wymagania techniczne dla materiałów i elementów systemu rur preizolowanych zawarte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

5. Wymagana przewodność cieplna pianki określona została w załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanym na pocztę elektroniczną Wykonawcy.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 557 411.37 PLN
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
44163160 Tubazioni e accessori per la distribuzione
44163230 Connettori per tubi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL633 Trójmiejski
Luogo principale di esecuzione:

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: obszar działalności Zamawiającego, tj. Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

7. Terminy realizacji poszczególnych zamówień:

a) do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych o średnicach do DN-200,

b) do 21 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych o średnicach powyżej DN-250 oraz kompensatorów i zaworów.

8. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.15 – 14.00.

9. Do każdej partii dostawy wyrobu Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie danej partii wyrobów zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ (np. w formie Deklaracji zgodności).

10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 60 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

11. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

12. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

13. Wraz z ofertą (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Wykonawca winien złożyć: JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego*, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo*, wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* (*jeżeli dotyczy).

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

15. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 25.2 SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

17.1. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, może nie zapewnić realizacji zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej.

17.2. Zamawiający oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia minimalna gwarantowana realizacja wyniesie nie mniej niż 75 % wartości zamówienia, określonego na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zaś co do pozostałych 25 % – w przypadku nie złożenia zamówienia na dostawy, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

17.3. Zamawiający oświadcza, że zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia o jednakowy asortyment, maksymalnie o 30 % w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu zamówienia (w takim przypadku obowiązywać będą ceny określone w zawartej umowie).

17.4. Ilości określone w SIWZ są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

17.5. Realizacja dostaw przewidzianych w zakresie, o którym mowa w pkt 17.3 SIWZ odbywać się będzie zgodnie z pkt 3.2 SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

a) POIS.01.05.00-00-0011/16 b) POIS.01.05.00-00-0035/16 c) POIS.01.05.00-00-0008/17.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Szacunkowa całkowita wartość podana w pkt II.1.5 ogłoszenia o zamówieniu zawiera 30 % ewentualnego prawa opcji.

2. Szacunkowa wartość podana w pkt II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu nie zawiera wartości wynikającej z prawa opcji.

3. Całkowita cena brutto przedmiotowej umowy (zawierająca 30 % ewentualnego prawa opcji) nie przekroczy kwoty 5 688 300.79 PLN.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 227-559926
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Dostawa elementów systemu rur preizolowanych

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/01/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Zakład Prodikcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Zakaszewskiego 4
Città: Międzyrzecz
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Codice postale: 66-300
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 068 267.10 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 557 411.37 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłącz. ust. 1 pkt 13 lit. d) oraz z wyłączeniem ust. 1 pkt 14 jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) – zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 3, pkt 8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), (...)

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp):

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań Urządu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.