22/01/2021 S15

Cechia-Brno: Quadri di comando elettrici

2021/S 015-034550

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: EG.D, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 28085400
Indirizzo postale: Lidická 1873/36
Città: Brno
Codice NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Codice postale: 602 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.egd.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://ezak.eon.cz/
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Regulátory NN

II.1.2)Codice CPV principale
31214500 Quadri di comando elettrici
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Na základě zadávacího řízení bude s jedním dodavatelem uzavřena kupní smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky a rovněž servisní smlouva s délkou trvání 12 let.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 27 ks regulátorů napětí NN určených pro montáž ve venkovním prostředí do distribuční sítě NN za účelem dodržení požadované kvality dodávky el. energie na hladině NN. Regulátor napětí NN je určený pro instalaci v místech distribuční sítě, kde se vyskytuje jak podpětí, tak i přepětí. Součástí dodávky je i doprava na centrální sklad zadavatele, prvotní instalace regulátoru a prvotní seznámení pracovníků zadavatele s regulátorem NN.

Součástí dodávky je rovněž záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání na centrální sklad.

Předmětem veřejné zakázky je dále mimozáruční servis dle specifikace v servisní smlouvě.

Podmínky dodávek, záručních i mimozáručních servisních zásahů jsou uvedeny jednak v návrhu kupní smlouvy, jednak v návrhu servisní smlouvy.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 6 474 000.00 CZK
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31214500 Quadri di comando elettrici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Luogo principale di esecuzione:

Distribuční území zadavatele

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Na základě zadávacího řízení bude s jedním dodavatelem uzavřena kupní smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky a rovněž servisní smlouva s délkou trvání 12 let.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 27 ks regulátorů napětí NN určených pro montáž ve venkovním prostředí do distribuční sítě NN za účelem dodržení požadované kvality dodávky el. energie na hladině NN. Regulátor napětí NN je určený pro instalaci v místech distribuční sítě, kde se vyskytuje jak podpětí, tak i přepětí. Součástí dodávky je i doprava na centrální sklad zadavatele, prvotní instalace regulátoru a prvotní seznámení pracovníků zadavatele s regulátorem NN.

Součástí dodávky je rovněž záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání na centrální sklad.

Předmětem veřejné zakázky je dále mimozáruční servis dle specifikace v servisní smlouvě.

Podmínky dodávek, záručních i mimozáručních servisních zásahů jsou uvedeny jednak v návrhu kupní smlouvy, jednak v návrhu servisní smlouvy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Název projektu: Smart linkový kondicionér Registrační číslo projektu: CZ.01.3.12/0.0/0.0/18_234/0015770

II.2.14)Informazioni complementari

Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské Unie, a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 019-043121
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Regulátory NN

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/12/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Elcom, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 25077155
Indirizzo postale: Lomnického 1705/9
Città: Praha 4
Codice NUTS: CZ01 Praha
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 474 000.00 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody na dodávky Regulátorů NN za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: www.uohs.cz
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: www.uohs.cz
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.