22/01/2021 S15

Cechia-Brno: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

2021/S 015-034559

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: EG.D, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 28085400
Indirizzo postale: Lidická 1873/36, Černá Pole
Città: Brno
Codice NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Codice postale: 602 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Veřejné zakázky, s.r.o. - Linda Robovská
E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz
Tel.: +420 222261468
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.egd.cz/
Indirizzo del profilo di committente: https://ezak.eon.cz/dns_index.html
I.3)Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Veřejné zakázky, s.r.o.
Numero di identificazione nazionale: 26726050
Indirizzo postale: Korunovační 103/6
Città: Praha 7
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 170 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Veřejné zakázky, s.r.o. - Linda Robovská
E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz
Tel.: +420 222261468
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.egd.cz/
Indirizzo del profilo di committente: https://ezak.eon.cz/dns_index.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ezak.eon.cz/dns_index.html
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV

II.1.2)Codice CPV principale
31200000 Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Luogo principale di esecuzione:

Česká republika

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Veškeré informace naleznete na:

https://ezak.eon.cz/dns_index.html

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
II.2.8)Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Název projektu: „ACON Smart Grids“, číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.9)Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:

Veškeré informace naleznete na:

https://ezak.eon.cz/dns_index.html

Metodi di verifica di ciascuna condizione:

Veškeré informace naleznete na:

https://ezak.eon.cz/dns_index.html

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Veškeré informace naleznete na:

https://ezak.eon.cz/dns_index.html

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.