22/01/2021 S15

Danimarca-Odense: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi

2021/S 015-034617

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Odense Letbane P/S
Numero di identificazione nazionale: 36478497
Indirizzo postale: Søndre Hospitalsvej 6
Città: Odense S
Codice NUTS: DK031 Fyn
Codice postale: 5260
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Gerd Munch-Christiansen
E-mail: gmda@odenseletbane.dk
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://permalink.mercell.com/146787635.aspx
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://permalink.mercell.com/146787635.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://permalink.mercell.com/146787635.aspx
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Renhold på Odense Letbanes stationsarealer

II.1.2)Codice CPV principale
50200000 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Odense Letbane udbyder renhold på Odense Letbanes stationsarealer samt renhold og grøn vedligeholdelse af Park & Ride-området ved Parkering Syd i Odense.

Tryk her https://permalink.mercell.com/146787635.aspx

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
77312000 Servizi di diserbatura
77312100 Servizi di trattamento erbicida
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90900000 Servizi di pulizia e disinfestazione
90910000 Servizi di pulizia
90918000 Servizi di pulizia di cassonetti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK031 Fyn
Luogo principale di esecuzione:

Odense

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Udbuddet omhandler renhold på 20 af Odense Letbanes stationsarealer samt renhold af Park & Ride-området ved Parkering Syd i Odense.

Arbejdet omfatter blandt andet renholdelse af perronarealer, adgangsveje, læskurer og stier mv. Endvidere omfatter arbejdet ukrudtfjernelse, grøn vedligeholdelse, affaldsindsamling og tømning af skraldespande, sne og glatførebekæmpelse samt vintertjenester og udkald, såfremt det er nødvendigt.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2021
Fine: 30/06/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der egenkapitalen fra det tidspunkt, hvor virksomheden er etableret.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Odense Letbane vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelsen af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formuen (f.eks. moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4), der er udført eller igangsat inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen

Referencelisten må maksimalt indeholde 3 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første tre (3) referencer angivet i tilbudsgivers ESPD.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, som gør ordregiver i stand til at sammenligne referencen med den udbudte opgave. Endvidere bedes for hver reference angivet:

— den økonomiske værdi af leverancen (beløb)

— dato for leverancen (så den fulde varighed kan aflæses)

— navn på kunden samt angivelse af en kontaktperson med kontaktoplysninger på vedkommende.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Såfremt der angives en igangværende opgave, vil det alene være den del af ydelsen, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsfristen, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Tilbudsgiver opfordres til at angive alle oplysninger i ESPD'et. Såfremt tilbudsgiver angiver oplysninger i et bilag til ESPD'et, vil Odense Letbane alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

At tilbudsgiver har minimum 2 referencer, som påviser erfaring med renhold af udendørsarealer i offentligt rum eller lignende, hvor der færdes mennesker, og:

— hver af de 2 referencer som minimum har en varighed på 2 år.

Odense Letbane vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet:

— Referencelisten, som tilbudsgiver angiver i ESPD'et, vil udgøre den endelige dokumentation for tilbudsgivers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Odense Letbane forbeholder sig dog retten til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Der er i kontrakten fastsat krav til sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere, der skal arbejde i nærheden af Letbanen.

Der er endvidere stillet krav om iagttagelse af de ti grundlæggende principper om samfundsansvar i FN's Global Compact.

Desuden er der stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/03/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/03/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2025 afhængig af om kontrakten forlænges.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via Mercell. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via Mercell. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker på: https://www.mercell.com/da-dk/udbud/62494346/forside.aspx

B) Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om "self-cleaning", jf. udbudsloven § 138.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Nævnenes Hus
Indirizzo postale: Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Indirizzo Internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.