22/01/2021 S15

Polonia-Lublin: Servizi di taglio alberi

2021/S 015-034706

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PGE Dystrybucja S.A.
Indirizzo postale: ul. Garbarska 21A
Città: Lublin
Codice NUTS: PL814 Lubelski
Codice postale: 20-340
Paese: Polonia
Persona di contatto: Arkadiusz Wasilewski
E-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://pgedystrybucja.pl/
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych 110kV na obszarze PGE Dystrybucja S.A. O. Białystok

Numero di riferimento: 343/OB/LZA/AW/2020
II.1.2)Codice CPV principale
77211400 Servizi di taglio alberi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych 110 kV na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 26 zadań.

Zamówienie w każdej części obejmuje prace prowadzone na całej długości linii WN objętych zamówieniem. Celem ww. prac jest zapobieganie awariom sieci poprzez odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu linii elektroenergetycznych WN, polegające na wycince drzew - w pasie technologicznym – pod liniami oraz obcięciu gałęzi zagrażających bezpiecznej pracy linii.

Po dokonaniu wycinki, pozostałe pnie należy sfrezować, a grunt pasa technologicznego zmulczować. Dopuszcza się odstąpienie od mulczowania w przypadku terenu typu sad, ogród, park lub braku zgody właściciela gruntu na mulczowanie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w Załączniku.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB

Lotto n.: 12
II.2.2)Codici CPV supplementari
77211400 Servizi di taglio alberi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Nazwa linii – Reja – Suwałki 1 Szacowane zadrzewienie [%] – 10,6 % Całkowita długość linii napowietrznej WN /długość czystego pasa [km] – 11,43 Szacowana powierzchnia wycinki (długość linii x%zadrzewienia x szerokość pasa) [m2] – 21 863,00

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB

Lotto n.: 19
II.2.2)Codici CPV supplementari
77211400 Servizi di taglio alberi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Nazwa linii – RPZ8 – RPZ Fasty Szacowane zadrzewienie [%] – 31,8 % Całkowita długość linii napowietrznej WN /długość czystego pasa [km] - 6,91 Szacowana powierzchnia wycinki (długość linii x% zadrzewienia x szerokość pasa) [m2] – 39 530,99

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB

Lotto n.: 20
II.2.2)Codici CPV supplementari
77211400 Servizi di taglio alberi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Nazwa linii – RPZ6 – GPZ1 Białystok Szacowane zadrzewienie [%] – 17,9 % Całkowita długość linii napowietrznej WN /długość czystego pasa [km] – 6,13 Szacowana powierzchnia wycinki (długość linii x% zadrzewienia x szerokość pasa) [m2] – 19 707,40

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 251-633551
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 12
Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 19
Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 20
Denominazione:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp), a także z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp) oraz

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Uwaga: zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 138c ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z Ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 10.2.2. powyżej.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz celem potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składa wraz z Formularzem Oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, str. 16) – Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

JEDZ podwykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z pkt 8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;

JEDZ innych podmiotów, jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

JEDZ każdego z Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

Dokumenty, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument należy złożyć w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa dokumenty określone w pkt 12.2. SIWZ.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa dokumenty określone w pkt 12.4 SIWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.