22/01/2021 S15

Cechia-Praga: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

2021/S 015-034782

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Správa železnic, státní organizace
Numero di identificazione nazionale: 70994234
Indirizzo postale: Dlážděná 1003/7
Città: Praha 1 - Nové Město
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 110 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Jana Šedová
E-mail: sedova@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 727966017
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.spravazeleznic.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.spravazeleznic.cz
I.6)Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun

Numero di riferimento: 31119/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem zakázky je zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně zpracování oznámení dle § 6 a dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stavby „Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun", dále zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu, autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu a vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu vypracováním Zprávy podrobného geotechnického průzkumu. Součástí plnění je i zpracování zadávací dokumentace P+R a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnostech DSP.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71311230 Servizi di ingegneria ferroviaria
71317210 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza
71248000 Supervisione di progetti e documentazione
71313400 Valutazione di impatto ambientale per la costruzione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Luogo principale di esecuzione:

Praha

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem zakázky je zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně zpracování oznámení dle § 6 a dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stavby „Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun", dále zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu, autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu a vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu vypracováním Zprávy podrobného geotechnického průzkumu. Součástí plnění je i zpracování zadávací dokumentace P+R a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnostech DSP.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele / Ponderazione: 50
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Nástroje pro propojení Evropy (CEF)

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 139-343376
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona. V souladu s § 151 odst. 1 zákona se tato veřejná zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.

Dle ustanovení § 170 zákona může zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 zákona, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, konkrétně v článku 17.2 Dílu 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro zadavatele zadávací dokumentace vyhradil právo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku i bez naplnění důvodů podle § 127 zákona kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Přestože je zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku i bez naplnění důvodů podle § 127 zákona, je podle věty druhé ustanovení § 170 povinen tento svůj postup odůvodnit v oznámení o zrušení zadávacího řízení. V návaznosti na právě uvedené odůvodňuje zadavatel tento svůj postup následujícím způsobem.

Zadavatel dne 16. 7. 2020 zahájil otevřené zadávací řízení veřejné zakázky odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 20. 8. 2020 do 10:30 hod.

Dne 6. 8. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost zadavatel odpověděl na základě § 98 odst. 3 zákona dne 12. 8. 2020 prostřednictvím Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2, proti kterému zadavatel následně obdržel námitky.

Z žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zejména pak z obdržených námitek vyplývá, že obsah a rozsah vyhrazených změn závazku, jak si je zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona, nemusí být dodavateli chápán v souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace, z čehož pramení obava zadavatele, že předložené nabídky dostatečným způsobem nereflektovaly existenci a rozsah vyhrazených změn závazku, a proto nejsou objektivně porovnatelné.

Zadavatel považuje za nutné postupovat při zadávání veřejných zakázek způsobem, který je absolutně transparentní a který zajišťuje co nejširší hospodářskou soutěž, proto by se zadání veřejné zakázky na základě předložených nabídek a ve světle výše uvedených důvodů nejevilo souladné s tímto přesvědčením zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že zajištění co nejširší hospodářské soutěže a také transparentnosti při zadávání veřejné zakázky již nelze zhojit autoremedurou ve smyslu § 49 zákona, protože v zadávacím řízení již byly podány nabídky, rozhodl zadavatel o nápravném opatření ve formě zrušení zadávacího řízení.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.