22/01/2021 S15

Cechia-Praga: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2021/S 015-034783

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Městská část Praha 22
Numero di identificazione nazionale: 00240915
Indirizzo postale: Nové náměstí 1250/10
Città: Praha 22
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 104 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. arch. Radek Janoušek
E-mail: radekjanousek@seznam.cz
Tel.: +420 775654397
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.praha22.cz/
Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-S00000001
I.3)Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-S00000001
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-S00000001
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Služby pro širokou veřejnost

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Nová základní škola pro Uhříněves

II.1.2)Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71200000 Servizi architettonici e servizi affini
71210000 Servizi di consulenza architettonica
71320000 Servizi di ideazione tecnica
71242000 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves.

Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti.

Cílem zadavatele je získání přínosného návrhu školy, který spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročností po celou dobu trvání životnosti objektu.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.10)Criteri di selezione dei partecipanti :

Hodnocení proběhne na základě předloženého portfolia, které bude obsahovat prokázání technické kvalifikace prostřednictvím následujících referenčních zakázek:

a) tři referenční zakázky, vypracované v posledních 15 letech od data vyhlášení soutěže. Z nich musí být minimálně jedna novostavba Budovy občanské výstavby, jejíž celkové investiční náklady byly vyšší než 100 000 CZK bez DPH, realizována nebo je v realizaci.

(budovy náležící svojí funkcí do kategorie č. 801 „Budovy občanské výstavby“ dle Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.)

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:

Architekt, který je autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) Zákona o výkonu povolání, příp. autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 3 Zákona o výkonu povolání (autorizace se všeobecnou působností), příp. autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, tj. je požadována autorizace ČKA s číselným označením A.0 nebo A.1 nebo zahraniční ekvivalent

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.2)Tipo di concorso
Procedura ristretta
Numero di partecipanti previsti: 6
IV.1.7)Nominativi dei partecipanti già selezionati:
IV.1.9)Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita urbanistického a dopravního řešení návrhu, kvalita řešení veřejného prostoru a přístupových cest;

b) komplexní architektonická kvalita návrhu, kvalita provozně-funkčního řešení návrhu;

c) kvalita konstrukčního, materiálového a technologického řešení návrhu;

d) hospodárnost realizace a provozu, kvalita energetického konceptu návrhu.

V rámci tohoto hodnotícího kritéria by měly návrhy respektovat ekonomické možnosti Zadavatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů max. 537 000 CZK bez DPH, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého řešení.

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 22/02/2021
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti
Data: 25/03/2021
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Ceco, Slovacco
IV.3)Premi e commissione giudicatrice
IV.3.1)Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:

První cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK.

Druhá cena se stanovuje ve výši 750 000 CZK.

Třetí cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.

IV.3.2)Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

Zadavatel vyplatí všem neoceněným účastníkům Soutěže, kteří podali do Soutěže soutěžní návrh a jejichž návrh byl následně porotou hodnocen, náhradu výloh ve výši 250 000 CZK; tj. celkově vyplatí náhrady výloh v maximální souhrnné částce 750 000 CZK.

IV.3.3)Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: sì
IV.3.4)Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: sì
IV.3.5)Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
Ing. arch. Tomáš Veselý, místopředseda poroty, zástupce ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci rozhodování o území
Ing. arch. David Hlouch, předseda poroty, architekt, č. autorizace ČKA 04117
Ing. arch. Jitka Hofmeisterová, architektka, č. autorizace ČKA 04374
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, architekt, č. autorizace ČKA 03983
Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt MČ Praha 22
Mgr. Pavel Kappel, koordinátor participativního plánování MČ Praha 22
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice
Ing. arch. Lenka Dvořáková, architektka, č. autorizace ČKA 02664

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.